10 ANS D’ENGAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE MADAGASCAR

Cette année, Ambatovy célèbre le 10ème anniversaire de la production de briquettes de nickel et de cobalt raffinés.

Ambatovy est devenue la plus grande unité d’extraction et de raffinage de minerai à Madagascar, ainsi que l’un des cinq principaux producteurs de nickel et de cobalt raffinés au monde. En raffinant entièrement nos produits dans le pays, nous apportons une valeur ajoutée significative en termes de retombées économiques locales et nationales. Madagascar peut être fier que des produits entièrement transformés sur son sol contribuent à la transition énergétique, le nickel et le cobalt étant des composants clés des batteries de véhicules électriques, souligne le Président d’Ambatovy, M. Gustavo Gomes.

Durant ces 10 ans, Ambatovy a significativement appuyé le développement économique et social tant dans ses régions d'implantation qu'au niveau national, créé des milliers d'emplois directs et indirects, soutenu les entreprises locales, et formé des milliers de Malgaches. La Compagnie a également mis en place de robustes programmes de conservation de la biodiversité dont les résultats sont très positifs.

ENVIRON 250 MILLIONS DE DOLLARS

par an en achat de biens et services à Madagascar

PLUS DE 12 000 EMPLOYES SUR SITE

dont 3800 employés directs

EN MOYENNE 35 MILLIONS DE DOLLARS

versés à titre d’impôts et de redevances par an

250 MILLIONS DE DOLLARS

investis dans les rouges, voies ferrées et infrastructures marchandes

10 TAONA NILOFOSANA HO AN’NY FANDROSOANA LOVAINJAFY ETO MADAGASIKARA

Feno 10 taona amin'ity taona ity ny namokaran’Ambatovy ny birikikelina nikela sy kôbalta voadio teto Madagasikara.

Ambatovy no orinasa fitrandrahana sy fanodinana harena an-kibon'ny tany voalohany sy lehibe indrindra eto Madagasikara, ary isan’ireo orinasa mpamokatra nikela sy kôbalta voadio dimy voalohany manerantany. Mitondra tombondahiny lehibe ho an'ny toekaren’ny faritra sy ny firenena manontolo ny fanodinana sy fandiovana tanteraka ny akora eto an-toerana. Afaka mirehareha amin’ny fananana vokatra vita Malagasy izay mandray anjara amin'ny fampiasana miandalana ny angovo madio satria ny nikela sy kôbalta dia singa ampiasaina amin'ny vatoaratr’ireo fiara mandeha herinaratra», hoy ny Filohan’Ambatovy, Atoa Gustavo Gomes.

Nandritra ny folo taona dia nitondra anjara biriky goavana teo amin’ny fampandrosoana ny lafiny toekarena sy sôsialy ao amin'ny faritra misy azy sy ho an’ny firenena iray manontolo Ambatovy. Asa mivantana sy asa hafa tsy mivantana anarivony no noforoniny, orinasa maro eto an-toerana no notohanany ary Malagasy anarivony no nomeny fampiofanana. Ankoatra izay, nametraka fanadaharanasa goavana fiarovana ny haren-javaboaary ihany koa Ambatovy izay nahazoana vokatra tsara.

MANODIDINA 250 TAPITRISA DOLARA

Isan-taona no lany tamin’ny fividianana entana sy tolotra eto Madagasikara

MPIASA MAHERIN’NY
12 000

no miasa ao amin’ny toerampiasana ahitana mpiasa raikitra 3 800

EO AMIN’NY 35 TAPITRISA DOLARA

eo ny salanisa ny hetra sy tamberim-bidy arotsaka isan-taona

250 TAPITRISA DOLARA

no famatsim-bola natokana ho an’ny fanamboaran-dalana sy ny lalam-by ary ny fotodrafitrasa mahakasika ny tsena.

10 YEARS OF COMMITMENT TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MADAGASCAR

This year, Ambatovy celebrates the 10th anniversary of the production of refined nickel and cobalt briquettes.

"Ambatovy became the largest mining and processing operation in Madagascar and a top five refined nickel and cobalt operation in the world. By fully refining our products in-country, we bring significant value added in terms of local and national economic spin-offs. We can be proud of the Vita Malagasy products as they are contributing to the progressive use of clean energy, and nickel and cobalt are main components of electric vehicle batteries."

Over the past ten years, Ambatovy has significantly contributed to the economic and social development in its host regions as well as at the national level, created thousands of direct and indirect jobs, supported local businesses, and trained thousands of Malagasy people. The company has also implemented robust biodiversity conservation programs with very positive results.

APPROX. $250 MILLION SPENT ANNUALLY

Ambatovy spends approximately $250 million annually spend on the purchases of goods and services in Madagascar

OVER 12,000 JOBS CREATED

Over 12,000 jobs created, 3,800 of which are direct employees

PAYS APPROX. $35 MILLION

Pays approximately $35 million in taxes and royalties annually

$250 MILLION ON INVESTMENTS

Spent $250 million on investments in road and railway construction and market-related infrastructure